Energiecontracten, PPA’s en markttoegang

Uw energie is onze passie. Om hierin maximaal resultaat te behalen, zullen wij u blijvend adviseren, ondersteunen en ontzorgen in de optimalisatie van uw gehele energie portefeuille. We leveren in dit gehele spectrum toegevoegde waarde. Dit betekent dat, nadat we met u uw inkoopstrategie hebben ontwikkeld, we u begeleiden met het vinden van het meest geschikte inkoopcontract voor de levering van (duurzame) energie, alsook voor de levering van meetdiensten en infradiensten.

Samen met u kiezen we hierbij voor de optie die het beste past bij uw organisatie:

Onderhands aanbesteden
Europees aanbesteden
Bilateraal aanbesteden (PPA’s)

Tendering van (duurzame) energie

Leveranciers hanteren diverse soorten energiecontracten met uiteenlopende voorwaarden. Dit betekent dat het contract met de meest voordeligste prijzen en/of opslagen lang niet altijd het meest gunstige contract voor uw organisatie is. Op basis van uw inkoopstrategie bepalen we daarom samen met u welke prijsconstructie en welke type contract voor uw organisatie het best passend is. Nadrukkelijk wordt hierbij aandacht besteed aan de (financiële en juridische) risico’s welke u uiteraard zoveel als mogelijk wenst te vermijden. Op basis van het vastgestelde programma van eisen zetten we de aanvraag resp. het RfQ uit in de markt. Uit te nodigen leveranciers selecteren we in overleg, uw voorkeur is hierin leidend.

Evaluatie

Door onze jarenlange ervaring en doordat we bovenop de markt zitten, weten we waar we rekening mee dienen te houden bij de evaluatie van de ontvangen offertes.  Met de leveranciers van de betere offertes gaan we vervolgens om tafel. Omdat we een erkend begrip zijn binnen de energiewereld en de complete informatie kunnen aanleveren, kunnen wij  aantrekkelijke kortingen en afwijkende voorwaarden bedingen. Tenslotte kunnen we voor en met u bepalen welke wegingsfactoren moeten worden toegekend  aan de risico’s en opportuniteiten zoals aangeboden door leveranciers of finaal uit onderhandeld.

Europees aanbesteden

(Semi-) overheden en publiekrechtelijke instanties zijn in veel gevallen verplicht om Europees aan te besteden. Als het gaat om duurzaam aanbesteden, lopen wij samen met onze klanten voorop. Een Europese aanbesteding voor de levering van (duurzame) energie (elektriciteit en/of gas), meetdiensten en/of infradiensten is niet eenvoudig. Naast up-to-date kennis en ervaring met de Europese aanbestedingsregels, is kennis van de energiemarkten essentieel om tot het meest gunstige energiecontract te komen. Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving van Europese aanbestedingen en de energiemarkt op de voet. Met deze kennis  adviseren, assisteren en ondersteunen we u gedurende het gehele traject. Daarnaast kunnen we desgewenst als penvoeder optreden en als centraal aanspreekpunt voor de gegadigden, tevens kunnen wij zorgen voor de publicatie en correspondentie via digitale kanalen zoals TenderNed.

PPA’s (Power Purchase Agreements)

Naast overheden, wensen ook steeds meer klanten in de industrie en retail over te stappen naar duurzame inkoop van energie herleid tot aan de bron. Hieraan wordt veelal uitvoering gegeven middels éen of meerdere zogenoemde Power Purchase Agreements (PPA’s) af te sluiten. In dit geval sluit u als grootzakelijke energieafnemer een langlopende overeenkomst met een producent van hernieuwbare energie af, al dan met tussenkomst van een handelspartij die bijvoorbeeld de programmaverantwoordelijkheid op zich neemt. U kunt deze programmaverantwoordelijkheid, profilering en onbalans, eventueel gekoppeld met opslag, bij verschillende partijen onderbrengen. Ook kunt u ervoor kiezen om bepaalde risico’s wel of juist niet bij een dergelijke partij te verzekeren.

Complexiteit

Door de directe overeenkomst tussen producent en afnemer zijn er wederzijdse voordelen te behalen, in zowel geld, risico als milieuwinst. Tegelijkertijd vergt het vinden van overeenstemming over de voorwaarden veel tijd. PPA contracten zijn er in diverse vormen, die stuk voor stuk ook nog eens erg complex zijn, evenals de noodzakelijke diensten om vanuit de PPA contracten uw benodigde profiel te leveren en dit per aansluiting te factureren. Er dient rekening te worden gehouden met voorwaarden vanuit de wet- en regelgeving, maar ook met het grillige karakter van de productie van hernieuwbare energie (zoals bijvoorbeeld wind- en zonne-energie).

Onderzoek

Samen met u onderzoeken we of een PPA gunstig kan zijn voor uw organisatie en hiermee de overeengekomen strategie en doelstelling op bijvoorbeeld duurzaamheid kan worden behaald. Mocht dit het geval zijn, dan ondersteunen we u in dit gehele traject waarbij we vanuit onze helikopterview alle relevante aspecten in kaart brengen en meewegen. Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis van de markt, weten we waar we op moeten letten.

Uw voordelen

Volledig onafhankelijk
Jarenlange ervaring
Markttoegang
Doorgronden van voor- en nadelen
Voorop in innovatie
Volledige ontzorging

Kortom, we adviseren, assisteren en begeleiden u bij het vinden van het meest gunstige inkoopcontract: innovatief of traditioneel. Gedurende dit gehele proces opereren we vanuit het belang van uw organisatie: onafhankelijk, deskundig en betrokken!

Contactpersonen

Ton Streefland

Directeur

+31 6 5351 3506
t.streefland@energie-makelaar.com

Herman Laeven

Directeur

+31 6 2145 9695
h.laeven@energie-makelaar.com

Edwin de Jong

Consultant

+31 6 5271 6489
e.dejong@energie-makelaar.com

Antoine Badart

Consultant

+31 6 1160 4390
a.badart@energie-makelaar.com

Erik Maljers

Consultant

+31 6 5087 7955
e.maljers@energie-makelaar.com